Sản Xuất & Thương Mại

  • Hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái – Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS) Mode: SBW11A, SBW11C
  • Hệ thống báo động nước rò hầm hàng – Water Ingress Detection System Model: SWD12
  • Hệ thống tủ, bảng điện hàng hải và công nghiệp.
  • Cung cấp, lắp đặt thiết bị vật tư , dụng cụ đồ nghề tàu biển

Leave Comments

0903 047 909
 0903 047 909